PREVÁDZKOVÝ PORIADOK

Každý návštevník je povinný zoznámiť sa pri vstupe do objektu s týmto prevádzkovým poriadkom.

Vstupom do objektu vyjadruje návštevník súhlas s prevádzkovým poriadkom a zaväzuje sa riadiť jeho pokynmi.

I. Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľom objektu Club 333 s.r.o. (ďalej len klub)  sú konatelia spoločnosti, prostredníctvom svojich poverených zamestnancov a externých pracovníkov (ďalej len prevádzkovateľ).

II. Úvodné ustanovenia

 1. Prevádzkový poriadok vymedzuje niektoré pravidlá chovania sa návštevníkov klubu. Prevádzkovým poriadkom nie sú dotknuté povinnosti plynúce pre návštevníkov klubu z obecne záväzných právnych predpisov či právnych aktov či úkonov vydaných na ich základe, dobrých mravov, pravidiel zdvorilosti a slušného správania, ako i povinnosti plynúce z organizačných pokynov prevádzkovateľa.
 2. Každý návštevník je povinný počínať si tak, aby nedošlo k ohrozeniu života, zdravia, majetku, práv či oprávnených záujmov jeho samotného či akejkoľvek inej osoby, dobrých mravov, pravidiel zdvorilosti a slušného správania sa, verejného poriadku či mravnosti a aby nerušil či neobťažoval iných návštevníkov.

III. Prevádzkové a návštevné pokyny

Vstup do objektu/vykázanie z objektu

 1. Návštevníkom sa stáva každý, kto vstupuje do objektu klubu.
 2. Na vstup do klubu ani na pobyt v klube nie je právny nárok, a to ani v prípade, že vstup do klubu je podmienený zaplatením vstupného poplatku.
 3. V prípade, že je vstup do klubu spoplatnený, je vstup do klubu prípustný až po zaplatení stanoveného vstupného poplatku. Prevádzkovateľ vydá návštevníkovi po zaplatení vstupného poplatku vstupenku. Vstupenka je neprenosná a oprávňuje návštevníka k jednorázovému vstupu do klubu. Platnou vstupenkou je po celý čas nepoškodená páska na zápästí. Zaplatený vstupný poriadok je nenávratný.
 4. Návštevník je kedykoľvek behom pobytu v klube povinný, aj opakovane, preukázať sa k žiadosti prevádzkovateľa zaplatením vstupného poplatku, a to preukázaním sa nepoškodenej pásky na zápästí. Pokiaľ sa návštevník odmieta preukázať platnou vstupenkou, alebo ju predal inej osobe, prevádzkovateľa to oprávňuje k jeho vykázaniu z klubu.
 5. Ak zakáže prevádzkovateľ návštevníkovi ďalšie zotrvanie v klube z dôvodov uvedených v tomto prevádzkovom poriadku alebo v prípade porušenia tohto prevádzkového poriadku, návštevník nemá právo na vrátenie či náhradu vstupného poplatku.
 6. V záujme udržania bezpečnosti, poriadku a ochrany majetku sú návštevníci klubu povinní rešpektovať prevádzkový poriadok a uposlúchnuť pokyny osôb určených prevádzkovateľom, ktorí dohliadajú na dodržiavanie poriadku a prevádzkového poriadku. V rámci ich zákonnej právomoci prislúcha toto právo taktiež Polícií SR. V prípade porušenia prevádzkového poriadku môže byť návštevník prevádzkovateľom z klubu vykázaný, a podľa okolností môže byť jeho chovanie i predmetom priestupkového riadenia, prípadne predmetom vyšetrovania polície SR.
 7. V dobe konania sa akcií v klube je umožnený vstup len osobám starším ako 17 rokov, do VIP priestorov je umožnený vstup len osobám starším ako 17 rokov v piatok a 18 rokov v sobotu (ak nie je uvedené inak), v oboch uvedených prípadoch na základe predloženia preukazu totožnosti s fotografiou (občiansky preukaz, vodičský preukaz, cestovný pas). Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo meniť vekovú hranicu.
 8. Z bezpečnostných dôvodov je každý návštevník povinný na vyzvanie prevádzkovateľa klubu ukázať obsah príručných batožín. V prípade že toto zákazník odmietne, nebude mu umožnený vstup.
 9. Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek počas pobytu návštevníka v klube, aj opakovane, požadovať, aby sa návštevník podrobil kontrole, a to hlavne za účelom ochrany života, zdravia a majetku jeho samotného či akejkoľvek inej osoby, práv a oprávnených záujmov jeho samotného či akejkoľvek inej osoby, verejného poriadku a mravnosti, ako aj dodržiavanie obecne záväzných právnych predpisov či právnych aktov či úkonov vydaných na ich základe, dobrých mravov, pravidiel zdvorilosti a slušného správania sa, prevádzkového poriadku či organizačných pokynov prevádzkovateľa.
 10. Prevádzkovateľ je oprávnený do klubu nevpustiť podnapité osoby, osoby pod vplyvom návykových látok, agresívne osoby alebo osoby ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť v priestoroch klubu.
 11. Prevádzkovateľ je oprávnený do klubu nevpustiť nevhodne oblečené osoby podľa svojho uváženia, t.j. osoby v znečistenom, roztrhanom či zapáchajúcom odeve či nevhodnom odeve typu: tepláky, šušťáky, športové trenírky a športové šľapky, kanady, montérky a iné pracovné oblečenie a pod.
 12. Návštevníci nesmú do klubu vnášať nebezpečné predmety – zbrane, strelivo, muníciu či akúkoľvek ich časť, zbrane ako obranné spreje, elektrické paralyzéry, kasery a pod. , bodné, sečné či úderové zbrane či akúkoľvek ich časť, pyrotechniku, tlakové nádoby, spreje, injekčné ihly a pod. Tieto predmety budú na vstupe zadržané prevádzkovateľom, uložené do trezoru a pri odchode vrátené. Ak odmietne návštevník odovzdať tieto predmety do úschovne po dobu svojho pobytu v objekte, nebude do klubu pustený.
 13. Návštevníci nesmú do klubu vnášať omamné či psychotropné látky, či inak životu či zdraviu nebezpečné či ohrozujúce látky (napr. jedy, horľaviny, žieraviny, leptavé farebné látky) ako aj látky neznámeho charakteru.
 14. Návštevníci nesmú do klubu vnášať vlastné občerstvenie, nealkoholické/alkoholické nápoje, potraviny. Občerstvenie bude na vstupe zadržané prevádzkovateľom a vyhodené. Výnimku tvoria alkoholické/nealkoholické nápoje, ktoré slúžia napríklad ako darček na narodeninovú oslavu konajúcu sa v objekte klubu, tie budú prevádzkovateľom zadržané, uložené do trezoru a pri odchode vrátené. Výnimku ďalej tvorí občerstvenie typu narodeninová torta a pod., ktorého konzumácia v klube je vopred dohodnutá s prevádzkovateľom.
 15. Prevádzkovateľ je oprávnený vykázať z klubu návštevníkov v podnapitom stave, či pod vplyvom návykových látok, ktorí svojim chovaním obťažujú či ohrozujú ostatných návštevníkov alebo majetok klubu.
 16. Prevádzkovateľ je ďalej oprávnený z klubu vykázať návštevníka, ktorý verejne schvaľuje jednanie iného návštevníka, ktorému už prevádzkovateľ zakázal ďalší pobyt v priestoroch klubu.
 17. Ďalej je v klube prísne zakázané:
 • manipulovať s otvoreným ohňom
 • požívanie omamných či toxických prostriedkov
 • používanie koliečkových korčúľ, skateboardov, kolobežiek a pod.
 • vodenie zvierat do klubu
 • manipulácia s voľným inventárom klubu (okrem stoličiek), poškodzovanie vybavenia klubu, vrátane popisovania
 • lepenie alebo maľovanie zariadenia
 • akékoľvek obnažovanie sa
 • vstupovať do oblastí, ktoré nie sú určené pre návštevníkov (vrátane tanečného priestoru pre tanečnice a pódium)
 • hádzať predmety akéhokoľvek druhu
 • zasahovať do elektrických zariadení a rozvodov
 • manipulovať s prostriedkami protipožiarnej ochrany bez požiarneho nebezpečia
 • zasahovať do tepelných regulácií v jednotlivých častiach objektu

Šatňa klubu, škody na majetku a zdraví návštevníka objektu klubu

 1. Každý návštevník vstupuje a zotrváva v klube na svoju zodpovednosť a vlastné nebezpečenstvo. Prevádzkovateľ zodpovedá výhradne za škody na zdraví, či majetku spôsobené úmyselným alebo hrubo nedbalým chovaním sa jeho zamestnancov, či osôb v podobnom pomere.
 2. Z bezpečnostných dôvodov je doporučené návštevníkom odložiť si bundy, kabáty a príručné batožiny vrátane igelitových tašiek a pod. do šatne.
 3. Neskladné či objemné predmety budú taktiež uložené v šatni.
 4. Prevádzkovateľ neručí za obsah vreciek, batožiny uloženej v šatni.
 5. Prevádzkovateľ neručí za odložené veci v objekte klubu. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za škodu či odcudzenie súkromných vecí návštevníka.
 6. Veci uložené v šatni, ku ktorým sa návštevník nemôže preukázať šatňovým lístkom, mu budú vydané po ich podrobnom popise po úplnom ukončení akcie.
 7. Veci ponechané/zabudnuté v šatni po úplnom ukončení akcie budú uložené v šatni a vydané po preukázaní šatňového lístka po dobu jedného kalendárneho mesiaca, po tejto dobe budú zlikvidované.
 8. Návštevníkom je zakázané vynášať akékoľvek sklo (poháre, fľaše), plastové či iné poháre, prípadne iný inventár z klubu.
 9. Návštevník je povinný nahradiť všetky škody alebo straty, ktoré boli jeho vinou spôsobené prevádzkovateľovi klubu. Náhrada všetkých škôd spôsobených návštevníkom bude vymáhaná v súlade s príslušnými právnymi predpismi.
 10. Úrazy či škody na majetku je návštevník povinný okamžite oznámiť prevádzkovateľovi klubu.
 11. U prevádzkovateľa je uložená vybavená lekárnička prvej pomoci, určená k ošetreniu drobných zranení návštevníkov. V prípade potreby ošetrenia oslovte najbližšieho zamestnanca.
 12. Za bezpečnosť akcií v rámci externých produkcií zodpovedá organizátor danej akcie.

IV. Prevádzková doba klubu

Vstup do objektu je možný výhradne počas prevádzkovej doby

Zdržovať sa v objekte mimo prevádzkovej doby je zakázané.

Prevádzkovateľ je oprávnený otvoriť/zavrieť klub v iných než stanovených hodinách a v odôvodnených prípadoch prerušiť i práve prebiehajúcu prevádzku.

Prevádzkovateľ je oprávnený ukončiť prevádzku klubu skôr než v stanovených hodinách, ak klesne počet návštevníkov pod 100 osôb.

Prevádzkovateľ je oprávnený ukončiť prevádzku klubu skôr než v stanovených hodinách, ak hrozí vznik vážnej škody na priestoroch v ktorých sa nachádza klub alebo jeho vybavenie, prípadne taká škoda vznikla. Vážnou škodou sa rozumie škoda, ktorá je odhadovaná na minimálne 300 €, alebo dôjde k závažnému trestnému činu (napr. bitka, ublíženie na zdraví).

Ak dôjde k predčasnému ukončeniu prevádzky klubu, návštevník nemá právo na vrátenie, či náhradu vstupného poplatku.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo prevádzkový poriadok kedykoľvek zmeniť.

Club 333 s.r.o.
Olympionikov 2
Prievidza